EDUCACIÓ PRIMÀRIA

QUI SOM?
L'etapa d'Educació Primària consta de tres cicles: Cicle Inicial (primer i segon), Cicle Mitjà (tercer i quart) i Cicle Superior (cinquè i sisè).

QUÈ FEM A PRIMÀRIA?

Realitzem una hora complementària setmanal de taller d'anglès on es treballa l'expressió oral "Speak in English"  Els alumnes de 3r a 6è tenen l'opció de preparar-se per als exàmens oficials de la Universitat de Cambridge. En  els Cicles Mitjà i Superior, alternant amb l'activitat complementària d'Speak, cada mig grup del mateix curs  treballa, durant una hora setmanal, aspectes bàsics de les àrees, amb petits grups utilitzant els Chromebooks.

Els alumnes de primer i segon realitzen Social Science i Arts, de tercer fins a sisè realitzen Natural Science.

Els alumnes amb dificultats específiques reben atenció individual o en grups reduïts (2 a 4 alumnes), preferentment en les àrees instrumentals de Llengua i Matemàtiques. La metodologia inclou l'ús de programes informàtics apropiats a l'edat dels alumnes.

Cal dir, que en el grup-classe es realitzen activitats diversificades i  adaptades  a les capacitats, ritmes i interessos dels diferents alumnes, vetllant però per l'assoliment dels objectius fonamentals de cada àrea per part de tots els alumnes.

Per altra part, tota l'etapa de Primària, la lectura es treballarà individualment amb el professor de reforç. Val a dir, que per donar més èmfasi a la lectura i a la comprensió d'aquesta tots els alumnes, i durant 30 minuts diàris, llegiran en diferents àmbients, diferents tipologies textuals. Tanmateix també realitzaran, converses literàries, recomanacions i booktrailers.

El cicle incial de primària aprenen les matemàtiques amb la metodologia InnovaMat. Aquest nou mètode transforma l'aula de primària i les relacions que es donen en ella per emocionar, estimular i motivar l'alumnat. Els materials posen l'alumne en el centre del seu propi procés d'ensenyament-aprenentatge i li permet desenvolupar l'autonomia i el pensament crític: un procés emocional i emocionant pensat per a comprometre l'alumne a través d'estímuls positius. InnovaMat proposa unes matemàtiques contextualitzades, un currículum flexible, activitats variades que parteixen de material manipulatiu i applets, tècniques i estratègies que faciliten l'avaluació i la gestió de l'aula del segle XXI, la personalització de l'aprenentatge, l'aprenentatge cooperatiu o la gamificació.

Al llarg del curs els alumnes de Primària realitzen classes de natació i activitats físiques a la Piscina Municipal. Amb aquesta activitat pretenem que els nens i nenes agafin les nocions bàsiques de la natació i que assoleixin els objectius motrius i de coordinació propis de l'àrea, però en el medi aquàtic.

A 1r i 2n d'Educació Primària els alumnes realitzen robòtica amb les Blue Bot. El Blue Bot és el robot educatiu per als més petits. Aquesta abella ens permet desenvolupar al màxim les capacitats dels infants potenciant les seves habilitats i reforçant la lateralitat, la creativitat i l'inerès per la resolució de problemes.

Des de 3r fins a 6è d'Educació Primària els alumnes també realitzen robòtica però en aquest cas utilitzen el LEGO WEDO i en el cas de sisè es comença a introduir l'ScratchEl material de LEGO WeDo es composa per un seguit de peces de LEGO amb diversos sensors i un motor. Els nostres alumnes realitzen construccions amb aquests elements creant mecanismes que realitzen un moviment en concret gràcies al programa propi d'ordinador de LEGO WeDo. Aquests programes són de fàcil ús i proporcionen als alumnes seguretat i creativitat alhora de donar vida a les seves construccions. També hi trobem beneficis com: el treball en equip i la col·laboració entre companys; l'orientació espacial, la resolució oberta de problemes, l'estructuració del pensament de forma seqüencial, l'autonomia en el procés d'aprenentatge i la resolució de conflictes.

També i durant una tarda a la setmana els alumnes de primer a quart de Primària treballen en espais d'aprenentatge. Us recomanem que si voleu més informació cliqueu espais d'aprenentages de l'apartat de projectes. Els alumnes de cinquè i sisè realitzen projectes de diferents àrees una hora i mitja setmanal.

A partir del curs 2019-20 s'incorpora a sisè de Primària la segona llengua estrangera, el francès. Els alumnes realitzen dues hores setmanals d'aquesta llengua, una d'elles es realitza a l'àrea d'Educació Musical.


Arxius d'interès

Vincles d'interèsTambé et pot interessar...
Menú octubre

MENJADOR

El menjador de l'escola ofereix els seus serveis a tots els alumnes de l'escola, des dels més petits d'un any fins als alumnes de 16 anys. Per tal...

llegir més »

PLA D'OBERTURA DEL CENTRE

llegir més »

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ESPORTIVES En totes les nostres activitats la línia de treball o l'eix a seguir és el mateix. Es busca un esport on l'ambient en el qual aprèn el ...

llegir més »

ESCOLA VERDA

Des de fa temps, a l'escola s'han estat  treballant diferents projectes, aïllats i de forma puntual, amb la temàtica sostenible. Veient la importàn...

llegir més »

DIPLOMA AMERICAN HIGH SCHOOL

BATXILLERAT DUAL

 El Batxillerat Dual, o Diploma Dual, és una doble titulació formada pel Batxillerat del país de l'alumne i el Batxillerat Estadonidenc. Això es ...

llegir més »